PEDIKYR/ SPA E PLOTE DHE E THELLE E KEMBEVE PER MESHKUJT - FULL SPA /DEEP TRETAMENT OF MANS FOOT

Lek 3,500.00

  Indulge in the epitome of foot care with our Total Foot Treatment, a comprehensive service designed to address every aspect of foot health and aesthetics. Our skilled professionals are dedicated...

Përshkrimi i Produktit

 

Indulge in the epitome of foot care with our Total Foot Treatment, a comprehensive service designed to address every aspect of foot health and aesthetics. Our skilled professionals are dedicated to providing a meticulous and rejuvenating experience, ensuring your feet receive the care they deserve.

 

Service Highlights:

 Foot Soak: Begin your journey with a luxurious foot soak, carefully formulated to soften the skin, preparing it for the subsequent treatments.

 Callus Removal: Our experts employ specialized techniques to gently and effectively remove calluses, promoting smoother and healthier skin.

 Exfoliation: Experience the removal of dead skin cells through a thorough exfoliation process, unveiling fresh, radiant skin beneath.

 Cuticle Care: Precision is key as we address and refine the cuticles, enhancing the overall appearance of your nails and surrounding skin.

 Nail Trimming and Shaping: Achieve the perfect nail shape tailored to your preference, ensuring a polished and aesthetically pleasing look.

 Treatment for Clawed Toes: We delicately address any concerns related to clawed toes, ensuring the removal of excess flesh and promoting a more comfortable and aesthetically pleasing appearance.

 Deep Skin Treatment: Our skilled professionals go beyond the surface, addressing deep-seated skin concerns to enhance overall foot health.

 Massage: Immerse yourself in relaxation as we incorporate a rejuvenating foot massage, promoting circulation and relieving tension.

 Moisturizing Treatment: Conclude your treatment with a moisturizing session, leaving your feet hydrated, supple, and irresistibly smooth.

 Benefits:

 Enhanced Aesthetics: Achieve beautiful, well-groomed feet with refined nails and smooth, callus-free skin.

Improved Comfort: Address and alleviate discomfort associated with calluses and clawed toes, promoting a more comfortable stride.

Relaxation: Enjoy a serene and calming experience, allowing you to unwind and de-stress during the treatment.

At Arome Gruaje Center, we prioritize the health and aesthetics of your feet, offering a Total Foot Treatment that goes beyond the surface. Book your appointment today to experience the epitome of foot care and rejuvenation.

 

 Kënaquni në mishërimin e kujdesit për këmbët me Trajtimin tonë Total Foot, një shërbim gjithëpërfshirës i krijuar për të trajtuar çdo aspekt të shëndetit dhe estetikës së këmbës. Profesionistët tanë të aftë janë të përkushtuar për të ofruar një përvojë të përpiktë dhe rinovuese, duke siguruar që këmbët tuaja të marrin kujdesin që meritojnë.

 

Pikat kryesore të shërbimit:

Trajtimi dhe zbutja e këmbëve: Filloni udhëtimin tuaj me një njomje luksoze për këmbët, e formuluar me kujdes për të zbutur lëkurën, duke e përgatitur atë për trajtimet e mëvonshme.

 Heqja e kallove: Ekspertët tanë përdorin teknika të specializuara për të hequr butësisht dhe në mënyrë efektive kallo, duke promovuar lëkurë më të lëmuar dhe më të shëndetshme.

 Eksfolimi: Përjetoni heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës përmes një procesi të plotë eksfolimi, duke zbuluar lëkurë të freskët dhe rrezatuese poshtë.

 Kujdesi për kutikulat: Saktësia është thelbësore ndërsa trajtojmë dhe përsosim kutikulat, duke përmirësuar pamjen e përgjithshme të thonjve tuaj dhe të lëkurës përreth.

 Prerja dhe Formimi i thonjve: Arritni formën perfekte të thonjve sipas preferencës tuaj, duke siguruar një pamje të lëmuar dhe estetikisht të këndshme.

 Trajtimi për gishtat me mish ne thua:  Ne trajtojmë me delikatesë çdo shqetësim që lidhet me gishtat me thua, duke siguruar heqjen e mishit të tepërt dhe duke promovuar një pamje më të rehatshme dhe estetikisht të këndshme.

 Trajtimi i thellë i lëkurës: Profesionistët tanë të aftë shkojnë përtej sipërfaqes, duke trajtuar shqetësimet e thella të lëkurës për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm të këmbës.

 Masazh: Zhytuni në relaksim ndërsa ne përfshijmë një masazh rinovues të këmbëve, duke nxitur qarkullimin dhe lehtësimin e tensionit.

 Trajtim hidratues: Përfundoni trajtimin tuaj me një seancë hidratuese, duke i lënë këmbët tuaja të hidratuara, të buta dhe jashtëzakonisht të lëmuara.

 Përfitimet:

 

Estetikë e përmirësuar: Arritni këmbë të bukura, të rregulluara mirë me thonj të rafinuar dhe lëkurë të lëmuar, pa kallo.

Rehati e përmirësuar: Adresoni dhe lehtësoni shqetësimin që lidhet me kallot dhe gishtat e këmbëve me kthetra, duke promovuar një hap më të rehatshëm.

Relaksimi: Shijoni një përvojë të qetë dhe qetësuese, duke ju lejuar të relaksoheni dhe të hiqni stresin gjatë trajtimit.

Në Qendrën Arome Gruaje, ne i japim përparësi shëndetit dhe estetikës së këmbëve tuaja, duke ofruar një trajtim total të këmbëve që shkon përtej sipërfaqes. Rezervoni takimin tuaj sot për të përjetuar mishërimin e kujdesit dhe rinovimit të këmbëve.


Ky sherbim zgjat 1 ore e 30 minuta.

Mënyrat e Pagesës
Arome Gruaje, ju mund te paguani me një nga mënyrat e mëposhtme të pagesës: - Pagesë në Qëndër - Pagesë me Kartë Krediti ose Debiti
Rreth Nesh

Rreth Nesh

Arome Gruaje Beauty Center & Coffee Bar ,ky koncept novator vjen në Tiranë me përvojën e lidhur me pajisjet dhe produktet e trajtimeve të trupit, të fytyrës dhe flokëve,si dhe masazhet. Shërbimet tona janë zgjedhura me kujdes për të ofruar cilesine më të mirë dhe çmimet më të pranueshme në treg.